Chi tiết câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{{{{(x - 2)}^2}}} - \frac{3}{{{{(3{\rm{x}} + 1)}^2}}}$.

160

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12