Chi tiết câu hỏi

Tính nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{{\ln xd{\rm{x}}}}{{{x^3}}}$.

292

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12