Chi tiết câu hỏi

Tìm nguyên hàm F(x) của $f(x) = \frac{{{{\ln }^4}x}}{x}$ biết $F(1) = 2$.

286

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12