Chi tiết câu hỏi

Tìm nguyên hàm F(x) của $f(x) = {e^{3\cos x}}.\sin xd{\rm{x}}$ biết $F\left( {\frac{\pi }{2}} \right) = 3$.

221

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12