Chi tiết câu hỏi

Tính $I = \int {\left( {\frac{1}{{{{\ln }^2}x}} - \frac{1}{{\ln {\rm{x}}}}} \right)\,d{\rm{x}}} $.

208

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12