Chi tiết câu hỏi

Tính $I = \int {\frac{1}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\,d{\rm{x}}} $.

215

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12