Chi tiết câu hỏi

Tính $I = \int {\frac{{d{\rm{x}}}}{{\sqrt {1 + {e^{2{\rm{x}}}}} }}} $.

311

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12