Chi tiết câu hỏi

Tìm hàm số F(x), biết rằng $F'(x) = {x^3}{e^{ - {x^2}}}d{\rm{x}}$.

230

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12