Chi tiết câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2}{{\sqrt 3 \sin x + \cos x}}$.

879

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12