Chi tiết câu hỏi

Tính $I = \int {{e^x}\cos xd{\rm{x}}} $.

510

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12