Chi tiết câu hỏi

Tính $I = \int {{e^x}\sin x\,d{\rm{x}}} $.

280

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12