Chi tiết câu hỏi

Tính (theo mẫu):
$2 \times 3 + 14 = 6 + 14 = 20$.
$2 \times 7 + 16 = $

272

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2