Chi tiết câu hỏi

Mỗi túi gạo có 2kg. Hỏi 8 túi gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

271

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2