Chi tiết câu hỏi

Tính (theo mẫu):
$2 \times 7 - 6 = 14 - 6 = 8.$
$2 \times 9 - 8 = $

466

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2