Chi tiết câu hỏi

Tính nhẩm $2 \times 3$ .

262

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2