Chi tiết câu hỏi

Tính nhẩm $2 \times 6$ .

350

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2