Chi tiết câu hỏi

Hiện tượng tự nhiên trong hình nào dưới đây sẽ tạo môi trường cho diễn thế nguyên sinh diễn ra ?

404

Lượt xem

Môn Sinh học Ôn thi THPT Quốc gia