Chi tiết câu hỏi

Tìm điểm cực tiểu ${x_{CT}}$ của hàm số $y = 2{x^3} - 6x + 4$.

256

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12