Chi tiết câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất (nếu có) của hàm số $y = \frac{6}{{{x^2} + 3}}$ trên $\mathbb{R}.$

291

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12