Chi tiết câu hỏi

Biết hàm số $f(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ đạt cực tiểu tại $x = 0,\,\,f(0) = - 3$ và đạt cực đại tại $x = - 2,\,\,f( - 2) = 1.$ Tính giá trị của hàm số tại $x = - 1.$

261

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12