Chi tiết câu hỏi

Tìm giá trị cực tiểu ${y_{CT}}$ (nếu có) của hàm số $y = 3{x^4} + 4{x^3} - 3.$

280

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12