Chi tiết câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = \frac{{m{x^3} + 3}}{{{x^2} + 2x - 3}}$ có hai tiệm cận đứng.

297

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12