Chi tiết câu hỏi

Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giải sử phân tử ADN này có tỉ lệ $\frac{{A + T}}{{G + X}} = \frac{1}{4}$ thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là bao nhiêu ?

249

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12