Chi tiết câu hỏi

Từ 4 loại nuclêôtit khác nhau( A, T, G, X ) có tất cả bao nhiêu bộ mã có chứa nuclêôtit loại G

252

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12