Chi tiết câu hỏi

Ở phép lai (đực) AaBbDd x (cái) Aabbdd.Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở 20% số tế bào không phân li trong giảm phân I ,giảm phân II diễn ra bình thường ,các cặp NST khác phân li bình thường. Trong quá trình GP của cơ thể cái,cặp NST mang cặp gen bb ở 10% số tế bào ko phân li trong GPI , GPII diễn ra bình thường ở đời con loại giao tử đột biến chiếm tỉ lệ là bao nhiêu ?

287

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12