Chi tiết câu hỏi

Loài A có bộ NST 2n = 14. Xác định số tâm động, số crômatit, số NST đơn, số NST kép ở kỳ giữa của nguyên phân lần lượt là bao nhiêu ?

332

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12