Chi tiết câu hỏi

Ở một loài thực vật, cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử ${F_1}$. Một trong các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 336 crômatit. Số nhiễm sắc thể có trong hợp tử này là bao nhiêu ?

226

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12