Chi tiết câu hỏi

Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n = 8) có khoảng 2,83.${10^8}$ cặp nuclêôtit. Nếu chiều dài trung bình của NST ruồi giấm ở kỳ giữa dài khoảng 2 µm thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN ?

337

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12