Chi tiết câu hỏi

Loài B có bộ NST 2n = 8. Xác định số tâm động, số crômatit, số NST đơn, số NST kép ở kỳ sau của nguyên phân lần lượt là bao nhiêu ?

263

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12