Chi tiết câu hỏi

Ở một loài động vật, gen quy định màu thân nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen. Cho các con đực thân xám giao phối ngẫu nhiên với các con cái thân đen (P), thu được ${F_1}$ . Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2 có kiểu hình thân đen chiếm tỉ lệ 36%. Cho biết quần thể không chịu sự tác động của các nhân tố tiến hóa. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của ${F_1}$.

192

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12