Chi tiết câu hỏi

Xét một cây có kiểu gen Aa và 2 cây có kiểu gen aa. Cho các cây nói trên tự thụ qua 3 thế hệ, sau đó cho ngẫu phối, tạo ra ${F_4}$ gồm 14400 cây . Số lượng cá thể thuộc mỗi kiểu gen ở ${F_4}$ là bao nhiêu ?

148

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12