Chi tiết câu hỏi

Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có tỉ lệ kiểu gen là 0,1AABB : 0,4AaBB : 0,2Aabb : 0,3aaBb. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ ${F_3}$ là bao nhiêu ?

195

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12