Chi tiết câu hỏi

Hai dạng thể truyền phổ biến và quan trọng được sử dụng trong kỹ thuật ADN tái tổ hợp là gì ?

155

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12