Chi tiết câu hỏi

Cho các thành tựu:
(1) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người.
(2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.
(3) Tạo ra giống bông kháng sâu hại của vi khuẩn.
(4) Tạo ra giống nho không có hạt.
(5) Tạo ra cừu sản xuất sữa có chứa prôtêin của người.
(6) Tạo giống lúa “gạo vàng”có khả năng tổng hợp $\beta $ – carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt.
Các thành tựu do ứng dụng của kĩ thuật chuyển gen là những ý nào trong các ý trên.

140

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12