Chi tiết câu hỏi

Cho các phương pháp sau :
(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ
(2) Dung hợp tế bào trần khác loài
(3) Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra ${F_1}$
(4) Nuôi cấy mô tế bào thực vật tạo ra các cây con.
(5) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hóa các dòng đơn bội
(6) Lai xa giữa hai loài được ${F_1}$, sau đó gây đột biến đa bội hóa ${F_1}$ tạo thể song nhị bội
Trong các phương pháp trên, có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra đời con có kiểu gen khác với bố mẹ ?

139

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12