Chi tiết câu hỏi

Phát biểu nào sau đây về mức phản ứng là sai?
A. Mức phản ứng không có khả năng di truyền.
B. Trong sản xuất, tập hợp năng suất của 1 giống trong điều kiện khác nhau tạo thành mức phản ứng của giống đó.
C. Mức phản ứng là tập hợp kiểu hình khác nhau của cùng 1 kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.
D. Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.

178

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12