Chi tiết câu hỏi

Cho các thành tựu sau :
(1) Tạo giống cà chua có gen làm chính quả bị bất hoại.
(2) Tạo giống dâu tằm tứ bội.
(3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp $\beta $- carôten trong hạt.
(4) Tạo giống dưa hấu đa bội.
Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là ý nào trong các ý trên ?

156

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12