Chi tiết câu hỏi

Điều nào sau đây không đúng với mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường?
A. Trong quá trình biểu hiện kiểu hình, kiểu gen chỉ chịu tác động của các yếu tố bên ngoài cơ thể.
B. Bố mẹ không truyền cho con những tính trạng đã có sẵn mà chỉ truyền cho con alen để tổ hợp với nhau thành kiểu gen.
C. Kiểu gen qui định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.
D. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

166

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12