Chi tiết câu hỏi

Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp nào sau đây ?
A. nuôi cấy hạt phấn, lai xôma.
B. cấy truyền phôi.
C. chọn dòng tế bào xôma có biến dị.
D. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo.

224

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12