Chi tiết câu hỏi

Cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn (VK) tụ cầu vàng là gì ?
A. một số VK tập hợp lại tại nên 1 tập thể vững chắc làm thuốc không thể tác dụng đến các VK.
B. một số VK có gen đột biến tiết ra chất làm bất hoạt tác dụng của thuốc.
C. một số VK có gen đột biến làm thay đổi cấu trúc thành tế bào làm thuốc không thể bám vào.
D. một số VK có gen đột biến kháng thuốc và truyền cho các VK khác theo cơ chế biến nạp hay tải nạp.

262

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12