Chi tiết câu hỏi

Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường, di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định, các gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn và qui định kiểu hình bình thường. Xác suất để người ở vị trí ? trong phả hệ là con trai và không bị hai bệnh nói trên là bao nhiêu ?

309

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12