Chi tiết câu hỏi

Ở rễ cây, tế bào biểu bì vỏ có hình dạng như thế nào ?

132

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6