Chi tiết câu hỏi

Mỗi lông hút ở rễ có chiều dài khoảng bao nhiêu ?

156

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6