Chi tiết câu hỏi

Phát biểu nào dưới đây về lông hút ở rễ là đúng ?
1. Mỗi lông hút thuộc một tế bào biểu bì rễ.
2. Mỗi tế bào gồm nhiều lông hút
3. Mỗi lông hút gồm nhiều tế bào
4. Mỗi lông hút gồm hai tế bào.

218

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6