Chi tiết câu hỏi

Ở miền hút của rễ, bộ phận nào chứa chất dự trữ ?
1. Mạch gỗ
2. Ruột
3. Mạch rây
4. Thịt vỏ

123

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6