Chi tiết câu hỏi

Cây tầm gửi có cùng kiểu rễ biến dạng với loài thực vật nào dưới đây ?
1. Cải củ
2. Tơ hồng
3. Sắn
4. Cà rốt

259

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6