Chi tiết câu hỏi

Cây hồ tiêu có cùng kiểu rễ biến dạng với loài thực vật nào dưới đây ?
1. Trầu không
2. Tầm gửi
3. Đậu ván
4. Mướp đắng

144

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6