Chi tiết câu hỏi

Dựa vào kiểu rễ biến dạng, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?
1. Bụt mọc
2. Bần
3. Mắm
4. Hồ tiêu

255

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6