Chi tiết câu hỏi

Cây sắn có bộ phận sinh dưỡng biến dạng khác với cây nào dưới đây ?
1. Cà rốt
2. Cải củ
3. Khoai tây
4. Củ đậu

171

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6