Chi tiết câu hỏi

Cây trong hình nào dưới đây có rễ củ ?

162

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6